Mutlu Hukuk Bürosu

ZİNA NEDENİ İLE BOŞANMA

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: Keywords: Boşanma, zina, aldatma, güven sarsıcı davranış, sadakat yükümlülüğüne aykırılık, dava açma süresi, otel kayıtları, zina nedeni ile eşin mal hakkının kaldırılması, Türk Medeni Kanunu, TMK m.161, TMK. m. 236/2. ,

0

ZİNA NEDENİ İLE BOŞANMA

Özet: Evlilik birliği içerisinde eşlerinden birinin zina eylemini gerçekleştirirse diğer eş boşanma davası açabilir. Zinanın varlığını ve kusuru ispat eden eş, mal tasfiyesi sırasında zina eylemini gerçekleştiren eşin alacağının kaldırılmasını talep edebilir.

Evlenmeyle kurulan evlilik birliği sırasında eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar (TMK m.185/2). Ancak kimi zaman evlilik birliği taraflardan birliğin devamının beklenemeyeceği şekilde sarsılmaktadır. Günümüzde de evlilik birliğini sona erdiren nedenlerin başında zina nedeni ile boşanma gelmektedir.

Zina nedeni ile boşanma TMK’nın 161. maddesinde “ Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.” şeklinde düzenlenmiştir. Hükme göre eşin zina eylemini öğrendiği tarihten başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde dava açması gerekmektedir. Zina eyleminin uzun süreden beri devam etmesi halinde ise hak düşürücü dava açma süresinin geçmeyeceği Yargıtay kararlarında belirtilmiştir (T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2019/1357 K. 2019/6263 T. 20.5.2019,  T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2016/6948 K. 2017/12841 T. 15-11-2017). Zina nedenine dayalı boşanma davası, taraflardan birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturulan yerde bulunan Aile Mahkemelerinde açılacaktır (Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri). 

Zina nedeni ile boşanma davalarında ispat önem arz etmekte olup dava açan eşin somut olayın şartlarına göre ileri sürebileceği birden çok karine bulunmaktadır. Örneğin zina eylemini gerçekleştiren eşin başka biri ile fiilen karı-koca hayatı yaşaması, başka bir kişinin müşterek konuta alınması, başka bir kişiden çocuk sahibi olunması veya başka bir kişiden hamile kalınması, başka biri ile otel/apart vb. konaklama yerinde aynı odada kalması, başka biri ile olağan dışı telefon ve yüz yüze olmak sureti ile görüşmelere yaparak olağan dışı samimi davranışlarda bulunması zinanın varlığına ispat teşkil edecektir (BEKEM Berkcan, Boşanma Sebebi Olarak Zina, Eylül 2023, Seçkin Yayınları, ss.120-130).   

Zina eyleminin gerçekleştirildiğinin ispat edilmesinin yanı sıra zina eylemini gerçekleştiren eşin kusurunun da ispat edilmesi ile Aile Mahkemesi tarafından taraflar arasında ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediği dahi araştırılmaksızın boşanma kararı verilecektir zira zina nedeni ile boşanma mutlak bir boşanma nedenidir.

Evlilik birliğinin zina nedenine dayalı olarak sona ermesi durumunda açılacak mal rejiminin tasfiyesi davasında TMK. m. 236/2 uyarınca diğer eş tarafından zina eylemini gerçekleştiren kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının kaldırılması veya azaltılması da talep edilebilecektir.

                                                                                                                                          Av. Fadime TOPÇU EKİNCİ

Bu Makaleyi Paylaş :