Mutlu Hukuk Bürosu

VELAYET HANGİ ŞARTLARA GÖRE BELİRLENİR

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: velayet hakkı, velayet, çocuk, avukat, boşanma, evlilik, nafaka,

0

VELAYET HANGİ ŞARTLARA GÖRE BELİRLENİR

Çocuğun ananın bakım ve şefkatine muhtaç olması, anne ile birlikte kalmasında bedeni, fikri ve ahlaki gelişmelerine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı bir delil bulunmaması halinde  çocuğun velayeti anneye verilir.

T.C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas:  2012/2-794

Karar: 2013/310

Karar Tarihi: 06.03.2013

Dava: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Düzce Aile Mahkemesi'nce boşanma davasının kabulüne, maddi ve manevi tazminat ile nafakaya ilişkin karşı davanın reddine dair verilen 01.06.2010 gün ve E:2009/210, K:2010/408 sayılı kararın incelenmesi davalı-karşı davacı kadın vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 21.11.2011 gün ve 18156 - 19270 sayılı ilamı ile;

(...1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Müşterek çocuk A.'in velayeti, sağlık durumuna göre tedavi ve eğitim olanakları gözetilerek davacı-davalı babaya bırakılmıştır. Karar tarihinden sonra davalı-davacı anne müşterek çocuğun tedavi ve eğitim imkanlarının bulunduğu Düzce'ye tayin olmuştur. Velayet kamu düzenine ilişkindir. Müşterek çocuk A. 01.01.2007 doğumlu olup yaşı gereği anne bakım ve ilgisine muhtaçtır. Davalı-davacı annenin çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişimine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı bir delil de bulunmamaktadır. Velayetin anneye verilmesi çocuğun yararına olduğundan kararın bozulması gerekmiştir.

Av. Fatma Orçun MUTLU

Bu Makaleyi Paylaş :