Mutlu Hukuk Bürosu

COVİD-19 Salgın Hastalık Tedbirleri Kapsamında Yapılan Ertelemeler

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI, ÜCRETSİZ İZİN DURUMU, BELEDİYELER BAKIMINDAN SU FATURALARI, TAŞINMAZLARININ KİRA BEDELLERİ, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ, REKLAM VERGİSİ, BELEDİYELERE VE HAZİNEYE AİT ECRİMİSİLLER, ÖĞRENCİLERİN KREDİ BORCU, TARIM SATIŞ KOPPERATİF BORÇ,

0

COVİD-19 Salgın Hastalık Tedbirleri Kapsamında Yapılan Ertelemeler

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI, ÜCRETSİZ İZİN DURUMU, BELEDİYELER BAKIMINDAN SU FATURALARI, TAŞINMAZLARININ KİRA BEDELLERİ, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ, REKLAM VERGİSİ, BELEDİYELERE VE HAZİNEYE AİT ECRİMİSİLLER, ÖĞRENCİLERİN KREDİ BORCU, TARIM SATIŞ KOPPERATİF BORÇLARI, BELEDİYELERİN ŞİRKETLERİN KAR PAYI DAĞITIM YASAĞI, ERTELENEN BORÇLAR...

Bugün itibariyle (17.04.2020) RESMİ GAZETE SAYI: 31102

-15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkartılan ve işsizilik maaşı alamayanlar ile halen iş akdi fesih edilmeyip ÜCRETSİZ İZNE çıkarılan işçilerimiz Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği alabileceklerdir.

- İşverenin çalışanını iyiniyet ve ahlak kurallarına aykırılık dışında işten çıkarma hakkı ÜÇ AY süreyle kısıtlanmıştır. İş akdi işverence tek taraflı fesih edilmeyecektir.

-Haksız yere işçiyi çıkaran işveren, kıdem ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü ile birlikte aylık brüt ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

- İşçinin haklı nedenleri olması durumunda önceki gibi fesih hakkı devam etmektedir.

- Bu süre zarfında kısmen ya da tamamen ücretsiz izine çıkarabilmek için işçinin rızası şartı 3 ay süreyle aranmayacaktır.

- Anonim ve Limited Şirketlerde 2019 yılı karaları dağıtımlarına sınırlama gelmiştir. Şöyle ki; 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez

-Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.

-Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir.

-9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan kiralamalardan 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir.

-Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir.

- Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3 ay ertelenir.

-Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye meclisi tarafından 3 ay ertelenebilir.

-Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilir, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilir.

-Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz.

-16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesi kapsamındaki kredi borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir.

-Tarım satış kooperatifleri birliklerinin 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.

Av. Hüseyin MUTLU

Bu Makaleyi Paylaş :